Hasící přístroje


 Pravidelná kontrola hasicích přístrojů 1x ročně


 Kontrola, údržba a opravy hasicích přístrojů v rozsahu a způsobem stanovenými právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentace výrobce.


Součástí údržby hasicích přístrojů je jejich periodická zkouška a plnění.
Periodická zkouška, při které se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu, se vykonává u hasicích přístrojů.


1) Vodních 1x za 3 roky
2) Ostatních 1x za 5 let
Dle vyhl. MV 246/2001Sb.

Hydranty, hadice


 TLAKOVÉ ZKOUŠKY
Kontrola provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou dle ČSN 730873,
ČSN EN 671-3, vyhl. MV č. 246/2001 Sb., průvodní dokumentace a souvisejících předpisů


 revize a údržba hadicových navijáků a s tvarově stálou hadicí
  a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí


 periodická revize a údržba hadic

 tlaková zkouška hadic 1x za 5 letSuchovody

Kontrola těsnosti suchovodu (požárních žebříků) 1xročně.