Zpracování dokumentace PO 

 zpracování začlenění do kategorií dle požárního nebezpečí
 zpracování Požární poplachové směrnice
 zpracování a pravidelná aktualizace povinné dokumentace
 provádění školení zaměstnanců či vedoucích z oblasti PO
 provádění školení ohlašovny požáru a požárních hlídek
 provádění pravidelných preventivních kontrol PO dle začlenění objektu a rozsahu a potřeb klienta
 prověrka stavu školení PO
 zpracování Evakuačních plánů
 zmapování požárního značení
 vypracování podrobné elektronické zprávy z kontroly s uvedením nedostatků, zákonů a předpisů, ze kterých vyplývá legislativní povinnost, určení odpovědnosti a termíny odstranění nedostatků
 zpracování projektové dokumentace PO – Požárně bezpečnostní řešení stavby, dokumentace zdolávání požáru
 účast při kontrolách Hasičského záchranného sboru

 

Školení a odborné přípravy na úseku PO

 školení preventistů PO
 školení vedoucích zaměstnanců
 školení zaměstnanců
 školení externích zaměstnanců (nájemců, brigádníků, atd.)
 školení preventivních požárních hlídek
 školení obsluhy ohlašovny požáru
 školení osob zajišťujících PO v mimopracovní době